Vlada FBiH dala saglasnost za kreditno zaduženje za izgradnju sanitarne deponije u Živinicama

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja izgradnje regionalne sanitarne deponije na području TK u posljednjih desetak godina, tri općine; Banovići, Kladanj i Živinice su se udružile u nastojanju da pronađu način za propisno odlaganje otpada. Konačno su dobile saglasnost Vlade FBiH za kreditno zaduženje u iznosu od 6 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Sanitarna deponija će biti na području općine Živinice, na površinskom kopu u Višći, na granici sa Banovićima. „Uradili smo studije koje su pokazale da je deponija isplativa. Općina Živinice, odnosno JP „Eko-sep“ jedini u FBiH imaju građevinsku dozvolu za gradnju ovakve deponije. Kredit dobijamo na 15 godina s grejs periodom od 3 godine“, rekao je načelnik Živinica Samir Kamenjaković. Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša TK Goran Mišić je dodao: „Ministarstvo je pratilo sve te aktivnosti i finansijski podržavalo. Prije dvije godine smo finansirali eksproprijaciju zemljišta koje je izabrano za tu lokaciju u vrijednosti 330 000 KM, zatim smo pojedine manje projekte podržavali putem javnih konkursa i prema informacijama kojima raspolažemo taj je projekat u završnoj fazi, odnosno treba samo još da se implementira. Svi potrebni dokumenti, studije elaborati i dozvole su prikupljene“. Deponija će se graditi u fazama. Kredit od šest miliona eura će biti dovoljan za prvu fazu izgradnje, a Vlada Švedske je obećala još dva miliona za kompletiranje i proširivanje sanitarne deponije u Živinicama.  „Prvo će se graditi ono što je neophodno za funkcionisanje: ulazno-izlazna jedinica koja uključuje kapiju, vagu, prostor za pranje kamiona, upravnu zgradu i jednu nepropusnu kasetu gdje će se odlagati otpad. Nakon toga će ići druga i treća faza gdje će se raditi dodatne kasete i postrojenje za reciklažu odnosno razdvajanje otpada“, rekao je pomoćnik ministra za zaštitu okoliša TK Goran Mišić. Izgradnjom postrojenja za odvajanje otpada i reciklažu vijek trajanja deponije se može produžiti sa 30 na 90 godina. „Što se tiče općine Kladanj time bi rasteretili privremenu deponiju a nakon toga bi išli na sanaciju i zatvaranje općinske deponije“, rekao je načelnik Kladnja Jusuf Čavkunović.Na području TK za sada jedino Tuzla ima sanitarnu deponiju. Imao je i Srebrenik, ali je zatvorena kada se napunila. Srebrenik i Lukavac su izrazili namjeru da odlažu otpad na sanitarnu deponiju u Živinicama kada bude izgrađena. Priliku za to imaće i ostale lokalne zajednice koje nisu riješile problem odlaganja otpada. Komunalna preduzeća većine opština sa područja TK najveći dio otpada voze u Doboj.

Pročitajte...