Vlada FBiH: Usvojenim programima moguće korištenje sredstava Garancijskog fonda

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, koja je u toku, usvojila programe tri federalna ministarstva kojima je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH.

Riječ je o federalnim ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja usljed pandemije koronavirusa, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.

Dva programa su iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: jedan je predviđen za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja preduzeća.

Ukupan iznos garancija po Programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti iznosi 50.000.000 KM. Krediti za koje mogu biti izdavane garancije u okviru ovog programa su za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije i kratkoročni, a u sva četiti slučaja iznos kredita je do 300.000 KM.

Kada je riječ o Programu za mikro, mala i srednja preduzeća, ukupan iznos garancija je 150.000.000 KM. U okviru ovog programa krediti iznose do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, za investicije, te za kratkoročne namjene.

Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila dva kreditno-garantna programa – za velika preduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 miliona KM.

Velikim preduzećima se, po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, smatraju ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju najmanje dva od tri propisana uslova: da je prosječan broj zaposlenih u toku godine veći od 250, da prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi više od 4.000.000 KM, te da je ukupan godišnji prihod veći od 8.000.000 KM.

U Programu za izvoznike je navedeno da korisnik može biti svako privredno društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i koje je ostvarilo najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je usvojen Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 100.000.000 KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31.5.2021. godine.

Za programe sva tri federalna ministarstva je zajedničko da garancije Fonda mogu biti izdavane za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti (isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i slično) od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17.3.2020. godine, zatim obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, kao i investicija manjeg obima.

Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Garancije Fonda koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31.5.2021. godine, bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za što će biti doneseni novi programi.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

S ciljem poboljšanja transparentnosti i usporedivosti naknada pružatelja platnih usluga, uspostave Registra računa fizičkih osoba, te uvođenja instituta osnovnog računa, Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu.

Novopredloženim rješenjem je ograničena visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama, koja ne može biti viša od 0,5 posto vrijednosti transakcije izvršene debitnom karticom, a kod transakcija kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6 posto vrijednosti transakcija, za prvih 12 mjeseci nakon stupanja na snagu odredbe koja propisuje visinu naknade. Nakon tog razdoblja međubankarske naknade ne mogu biti više od 0,2 posto vrijednosti transakcije kod transakcije izvršene debitnom karticom, te 0,3 više od transakcije izvršene kreditnom karticom.

Pružatelj platne usluge ne može naplatiti niti ponuditi međubankarsku naknadu suprotno ovim ograničenjima. Očekivano je da snižavanjem međubankarskih naknada i povećanjem transparentnosti na tržištu budu stvoreni uvjeti da konkurencija među bankama i kartičnim sustavima dovede do bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja sa svim prednostima tih plaćanja za ekonomiju zemlje uopće.

Kako bi poslovnim subjektima bio omogućen pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH, Agencija za bankarstvo FBiH će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima. Pristup ovoj stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg pružatelja platnih usluga.

Zakon propisuje mogućnost otvaranja i korištenje osnovnog računa, putem kojeg određene kategorije fizičkih osoba – korisnika usluga mogu koristiti osnovne platne usluge uz nižu naknadu koja je propisana ili u određenim slučajevima propisom o zaštiti korisnika financijskih usluga banka će pružati usluge takvim korisnicima besplatno.

Uspostavljanje Registra računa fizičkih osoba će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u upravnim (poreznim) i izvršnim postupcima, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i drugo. Ovo će doprinijeti učinkovitijem radu sudova, poreznih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih osoba.

Registar računa fizičkih osoba sadržavat će informacije i podatke o računima i njihovim vlasnicima i neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima.

Ostale izmjene i dopune Zakona odnose se na propisivanje prekršajnih kazni za one osobe koje mogu imati uvid u podatke iz Registra, ako postupaju i koriste podatke suprotno propisanim odredbama, kao i na prekršaje banaka ukoliko budu naplaćivale više naknade od propisanih.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANCIJSKIH USLUGA

Ciljevi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, kojeg je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, jesu poboljšanje i razvoj unutarnjeg tržišta bankovnih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

Od ključne je važnosti, obrazloženo je, da korisnici razumiju naknade kako bi mogli usporediti ponude različitih pružatelja platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama. Naime, naknade su neuporedive kada pružatelji platnih usluga koriste različitu terminologiju za iste usluge i pružaju informacije u različitim formatima. Standardizirana terminologija, uz ciljane informacije o naknadama predstavljene u usklađenom formatu koji obuhvaća najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje, može pomoći korisnicima u razumijevanju i uspoređivanju naknada.

Uspostava jedinstvenih pravila omogućava vrlo jednostavan usporedni prikaz usluga i visine naknada vezanih uz račun za plaćanje. Korisnici će imati mogućnost usporediti ponude različitih davatelja platnih usluga i donijeti odluku o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama.

Izmjene i dopune Zakona propisuju način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će obuhvaćati naknade koje davatelj platnih usluga naplaćuje za najreprezentativnije, odnosno najčešće korištene platne usluge. Pritom će biti u obvezi koristiti se standardiziranim pojmovima, odnosno nazivima usluga, što će korisniku dodatno olakšati uspoređivanje ponuda. Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Dodatno, informativni dokument o naknadama morat će biti dostupan korisnicima u obliku kratkog dokumenta napisanog lako razumljivim riječima i jednostavnim za čitanje.

Davatelj platnih usluga dužan je korisnika, najmanje jedanput godišnje, besplatno informirati o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje. Na taj način korisnik će jedanput godišnje, na jednom dokumentu, biti detaljno informiran o svim naknadama i kamatama koje mu je zaračunao njegov davatelj platnih usluga u proteklih godinu dana, što dosad nije bio slučaj. Time će se korisnike dodatno osvijestiti o stvarnom iznosu naknada koje plaća na godišnjoj razini.

Agencija će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje različiti davatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje. Pristup ovoj stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju davatelji platnih usluga u FBiH, i to sve na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg davatelja platnih usluga.

Propisani su uvjeti pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i njezine obveze u tom slučaju, prvenstveno one koje se odnose na rokove za obavještenje korisnika. Banka ne smije otvaranje osnovnog računa uvjetovati ugovaranjem dodatnih usluga.

Nova zakonska rješenja utječu i na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, u vrijeme nastale ekonomske krize. Naime, uvođenje instituta osnovnog računa omogućava besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za ove kategorije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(RTVTK/FENA)

Pročitajte...