Vlada TK: Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima U

Vlada je danas usvojila Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije «intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima» sa postignutim efektima za 2017. godinu Tuzla. Od ukupno planiranog iznosa, u protekloj godini Vlada je realizirala 70.233,25 KM ili 16,72%. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na zadnju tranšu u realizaciji projekta zbrinjavanja radnika FO „Aida“ Tuzla. Osim sredstava koja su izdvojena sa Escrow računa, za 276 zaposlenika, za izmirivanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća sredstva su odobrena sa budžeteke pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima, te je za tu namjenu odobrena ukupno 41.719,36 KM.

Kada je u pitanju realizacija Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla Vlada je izmirila dio obaveza u iznosu od 25.842,01 KM za uvezivanje radnog staža u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj. Realizacijom ovih aktivnosti penzionisan je 1 radnik ovog privrednog društva.

Preostali iznos utrošen je za osiguranje pravne zaštite u  arbitražnom postupku po tužbi Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona/Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac, za osiguranje pristupa pravima iz zdravstvene zaštite za radnike iz privrednih društava koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlene obezbijede pristup ovim pravima.

Vlada je danas dala i saglasnost na Program o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima za 2018. godinu. Za ove namjene u 2018. godini je planirano 420.000,00 KM. Za plaćanje advokatskih usluga za zastupanje Vlade kantona i „Koksno Hemijskog Kombinata“ d.d. Lukavac u arbitražnom postupku pokrenutom od strane kompanije GSHL London protiv Vlade Tuzlanskog kantona i „KHK“ Lukavac, kao i svih drugih usluga i troškova u vezi sa arbitražnim postupkom, te plaćanje pravnih usluga, sudskih i drugih troškova u vezi sa zastupanjem na nadležnim sudovima, kao i usluga izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja zbog blokiranih bankovnih računa nemaju mogućnost da plaćaju naveden usluge planirano je 330.000,00 KM. Za sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizirati putem JU Služba za zapošljavanje TK vezano za izmirivanje po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana predviđeno je 59.000,00 KM, a 30.000,00 KM je predviđeno za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom za plaćanje troškova otvaranja predstečajnog, odnosno stečajnog postupka kad je stečaj pokrenut po prijedlogu privrednog društva ili Vlade Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...