Vlada TK: Usvojena Informacija o stanju u oblasti sporta u TK

Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini. Kako se u Informaciji navodi, podrška razvoju oblasti tjelesne kulture i sporta vrši se iz budžeta različitih nivoa vlasti. Od ukupno 144 korisnika kojima su odobrena sredstva u okviru Javnog konkursa za dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2017. godinu Ministarstva civilnih poslova BiH, 7 korisnika (4,9%) je sa područja Tuzlanskog kantona. Njima je odobreno ukupno 25.000,00 KM što čini 1,9% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava po osnovu navedenog Javnog konkursa.

U okviru Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini putem Transfera za sport od značaja za Federaciju, Federalnog ministarstva kulture i sporta za 30 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona (što čini 12,7% od ukupnog broja odabranih korisnika) odobreno je 103.400,00 KM što čini 10,5% od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Dodatno, Federalno ministarstvo kulture i sporta je u okviru Javnog konkursa za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini dodijelilo ukupno 435.388,00 KM za projekte iz oblasti sporta za 212 korisnika. Za 11 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, što čini 5,2% od ukupnog broja korisnika, odobreno je 19.900,00 KM što čini 4,6% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava.

I u 2017. godini Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona podržalo je programe/projekte sportskih organizacija kroz sistem sufinansiranja – u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, i to 362.808,00 KM za 152 korisnika koji su ispunjavali uslove na Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu, a iznos od 37.192,00 KM dodijeljen je u skladu sa Zakonom sportu za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.

Većina lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona je u periodu 2015.-2017. godina kontinuirano povećavala izdvajanja za sport, pri čemu prednjači Grad Tuzla sa 1.841.300,00 KM izdvojenih za sport u 2017. godini.

Uvažavajući značaj posvećivanja veće pažnje oblasti kulture, sporta i mladih, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini započela sa aktivnostima na formiranju novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade koje je postalo operativno od 01.01.2018. godine jačajući time institucionalni okvir za oblast sporta na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Vlada je Budžetom za 2018. godinu predvidjela i za oko 30% više sredstava nego što je to bio slučaj 2017. (2017 – 400.000; 2018 – 550.000).

Pročitajte...