Vlada TK prihvatila Analizu u oblasti socijalne i dječje zaštite

Vlada je danas prihvatila i Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području TK-a sa programom mjera. U 2018. godini Vlada je kroz budžet osigurala sredstva za realizaciju dva prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom: pravo na osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i pomoć nezaposlenim majkama porodiljama u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje. Također, povećana su sredstva za isplatu prava na jednokratnu novčanu pomoć, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodne godine, ali je i dalje nedovoljan iznos kako bi se u potpunosti realizovalo pravo.  Proces transformacije JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Tuzla  u uslugu “Mali porodični dom“ nije okončan zbog nedostatka prostora nedovoljnih finansijskih sredstava. Za „Mali porodični dom“ obezbijeđeno je 100.000,00 KM, te nedostaje još oko 200.000,00 KM. Za izgradnju Centra za autizam Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa općinama je obezbijedila 381.000,00 KM i u toku je iznalaženje nedostajućih 169.000,00 KM, a potrebno je okončati i aktivnosti na iznalaženju partnerske organizacije za realizaciju ovog projekta. Programom dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače će biti omogućeno poslovnim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona da ostvare pravo na sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba po svom izboru, koje se vode na evidenciji Službe i nemaju znanja i vještine potrebne privredi Tuzlanskog kantona, da izabrane nezaposlene osobe, po uspješnom završetku dokvalifikacije/prekvalifikacije, zaposle i zadrže u radnom odnosu te na osnovu toga za period od dvanaest mjeseci ostvare pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa odnosno dijela neto plate. Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od ukupno 158.000,00 KM. Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za ove namjene u Budžetu TK za 2019.godinu je planirano ukupno 4 miliona 100 hiljada KM. Programom je, između ostalog, predviđeno da će korisnicima koji imaju registrovan obrt biti obračunat 20% veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju. Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje novog zakona jeste objedinjavanje brojnih izmjena i dopuna koje su donošene u proteklim godinama, te usklađivanje sa odredbama Zakona o državnoj službi, koji je na poseban način regulisao status državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, njihov radno-pravni status i disciplinske odgovornosti, kao i druga prava i obaveza iz radnog odnosa. Osim toga, u navedenom periodu ukazala se potreba za izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i u drugom pogledu, što će, sasvim je izvjesno, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, precizirati pojedine odredbe Zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina.

Pročitajte...