Vlada TK usvojila okvirni budžet za 2018-2020. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018 – 2020. godina.

Dokument predstavlja ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja, koji se radi u takozvanih „10 koraka”, a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet. Dokument okvirnog budžeta za period ’18-’20. godina predstavlja preliminarni nacrt budžeta TK za 2018. godinu, te sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2019. i 2020. godinu. Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta. Cilj je i da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou kantona, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju Kantona, općina i vanbudžetskih fondova. Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2018- 2020. godina predastavlja osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2017. godinu.

Pročitajte...