Za završetak gradnje Centra za autizam potrebno osigurati 550 hiljada KM

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Radi se o redovnoj informaciji kojom se svake godine, periodično Vlada upoznaje sa mjerama i aktivnostima koje su preduzete na ovom planu. Kako je istaknuto, izgradnja i otvorenje Centra je složena problematika, ali je to projekat kojem je Vlada Tuzlanskog kantona istinski posvećena. Iz Kantonalnog budžeta je do sada izdvojeno 400 hiljada KM. Za završetak ustanove trebaće osigurati 550 hiljada KM.
Vlada TK je zadužila tri ministarstva; Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo nauke i obrazovanja, da pronađu partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti, obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, a koje je, do raskida saradnje, imala HO Hilfswerk Austria International, a kako bi se nakon prikupljanja neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli mogao tehnički sprovesti. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je zaduženo da u roku od 3 mjeseca sačini i Vladi TK dostavi prijedlog daljih aktivnosti i mjera sa odgovarajućim zaduženjima i rokovima za njihovo izvršenje, a u cilju uspostave Centra za autizam u Tuzli. Na računu za gradnju Centra trenutno se nalazi 340 hiljada KM. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona podsjećaju da sa gradom Tuzla nisu do kraja regulirani imovinsko-pravni odnosi u vezi sa postojećim objektom i zemljištem na kojem će biti izgrađen Centar za autizam. Preduvjet za osnivanje Kantonalne JU Centar za autizam bi morao biti da je Tuzlanski kanton vlasnik objekta i zemljišta u kojima bi bio smješten i na kojima bi se nalazio Centar za autizam, što će se nastojati riješiti u narednom periodu. Otvoreno je pitanje i finansiranja rada te ustanove nakon njenog osnivanja. Imajući u vidu da se radi o ustanovi koja bi radila 24 sata dnevno, te broju uposlenika koje je neophodno osigurati, dolazi se do približno milion i po do dva miliona KM koje će biti potrebno osigurati na godišnjem nivou. Imajući u vidu da bi to trebao biti referentni centar za područje cijele Federacije BiH, onda se ta finansijska konstrukcija može zaokružiti učešćem i Federacije, drugih kantona ili općina u finansiranju rada te ustanove.

 

Pročitajte...