Zaključci Predstavničkog doma povodom stanja u Zavodu Pazarić

Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio je 18 zaključaka na današnjoj tematskoj sjednici o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić te srodnim ustanovama iz federalne nadležnosti.

Prvim zaključkom je naloženo da mjerodavna tijela nastave s istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima te o postojanju koruptivnih radnji i kaznenih djela počinjenih kroz različite oblike zloupotrebe službenog položaja tokom obavljajnja službene dužnosti.

Narednim zaključkom je Federalna vlada zaužena da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama socijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo upravni odbor sastavljen od tri člana od kojih će jedan biti predstavnik srodnika, jedan prestavnik uposlenika i jedan stručnih lica, kao i u dijelu zakonskog regulisanja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim poteškoćama u ustanovama socijalna zaštite čiji je osnivač FBiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da hitno pristupi izradi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, a Vlada da kroz prorame zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanja stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da predloži rješenje kojim će korisnicima smještenim u navedene ustanove biti osiguran jednak nivo zdravstvene zaštite na području gdje ustanova djeluje bez obzira na područje kojem osiguranik pripada.

Narednim zaključkom Predstavničkog doma je Federalno ninistarstvo zdravstva zaduženo da u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama smještenim u ustanovama socijalne zaštite u federalnoj nadležnosti.

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH, kojim će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da poduzme mjere kojima će se osigurati da finansijska revizija ustanova socijalne zaštite bude u nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Sljedećim zaključkom Predstavničkog doma je Vladi naloženo da izradi tekst zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog, urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinska mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.

Vlada je zadužena i da hitno u parlamentarnu proceduru uputi zakon o socijalnim pravima i uslugama te zakon o socijalnoj djelatnosti.

Nadležna ministarstva koja vrše nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada zavoda treba da preispitaju provedbu strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite i akcionog plana za njenu provedbu.

Nadležni moraju odmah provesti preporuke institucije ombudsmena za ljudska prava iz specijalng izvještaja o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine, zaključeno je također, a Vladi FBiH naloženo da odluke o usvajanju programa utroška novca, s kriterijima raspodjele tekućih kapitanih transfera, utvrđenih budžetom FBiH, putem Ministarstva rada i socijalne politike, u okviru kapitalnih transfera za neprofitne organizacije za zbrinjavanje na nivou FBiH, definira na način kojim mogu pokriti neophodne i odobrene programe potpuno.

Predstavnički dom poziva Vladu FBiH da se izjasni o inicijativi za povećanje ličnih invalidnina neratnih invalida, delegiranoj na septembarskoj sjednici Predstavničkog doma.

Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH pozvani su narednim zaključkom da na prvoj narednoj sjednici usvoje tekst nacrta izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite kojima se uvodi kategorija ‘roditelj – njegovatelj’, a da Vlada FBiH obavi proces javne rasprave.

Uspostava zakonskog okvira i standarda za rad ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u kojima će precizno biti definirani prijem i otpust iz socijalno-zdravstvene ustanove, naredni je zaključak današnje sjednice.

U roku od sedam dana od održavanja ovog tematskog zasjedanja Predstavničkog doma treba održati sastanak predstavnika Vlade i nadležnih ministarstava s predstavnicima Vijeća i Udruženja roditelja, a najkasnije do 12. decembra ove godine, s ciljem operacionalizacije donesenih zaključaka i definiranja roka za njihovo izvršenje.

Nakon definiranja svih navedenih mjera, završena je današnja sjednica Predstavničkog doma.