Zavod zdravstvenog osiguranja TK dobio pozitivne ocjene revizora

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je svoj treći “paket” izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu.

U njemu je 9 izvještaja. Za jedno kantonalno ministarstvo zdravstva, 3 zavoda zdravstvenog osiguranja, 2 jedinice lokalne samouprave, 2 javna komunalna preduzeća i 1 javnu ustanovu.

U 4 od 9 revidiranih subjekata iz ovog “paketa” revizori su ušli prvi put od 2000. godine, otkako postoje uredi za reviziju u BiH. Kod 2 institucije je prošlo je više od 10 godina od prethodne obavljene revizije. A u preostale 3 prethodna revizija je obavljena u zadnjih 5 godina.

Samo jedan od revidiranih subjekata iz ovog “paketa” dobio je pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – Zavod zdravstvenog osiguranja TK.

4 su za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima – dobila mišljenje s rezervom.

A 4 su za jednu od komponenti finansijske revizije dobili pozitivno mišljenje a za drugu mišljenje s rezervom.

Kod 6 institucija, revizori su, uz mišljenje, dodatno skrenuli pažnju na neke momente u poslovanju, na koje bi trebali da obrate pažnju u nastavku.

Samo jedna od institucija (iz ovog “paketa”) u kojima je ranije vršena revizija, u međuvremenu je popravila svoju ocjenu. Zavod zdravstvenog osiguranja HNK 2016. godine je imao mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije, a ove godine i dalje ima mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonom i drugim propisima ali za finansijske izvještaje ima pozitivno mišljenje. Ostale četiri institucije su zadržale ocjene koje su dobile u prethodnoj reviziji.

Inače, kod institucija čiji su izvještaji o provedenoj reviziji objavljeni u ovom “paketu”, registrovano je 10 različitih zakona čije je kršenje uticalo na ocjenu revizora (Bilo je kršenja i drugih zakona, ali ona nisu uticala na izrečenu ocjenu).

Najčešće je kršen Zakon o javnim nabavkama. A onda Zakon o budžetima u FBiH, te: Zakon o trezoru u FBiH, Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o apotekarskoj djelatnosti, Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o privrednim društvima.

Ukupno su, za ovih 9 institucija, revizori dali 137 preporuke, za otklanjanje uočenih grešaka, nepravilnosti i nezakonitosti. Najmanje je dobilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo – 6. A najviše Grad Gračanica – 24.

Prije ovoga, Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je (31.05.) “obavezni godišnji paket” izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 19 korisnika Budžeta FBiH, koje obuhvataju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i njenih 16 ministarstava. A potom (02.07.)“paket” od 9 izvještaja – za tri kantonalna ministarstva, dva javna preduzeća, jedno društvo ograničene odgovornosti, dvije opštine i jednu javnu ustanovu.

Sa ova tri “paketa” Ured za reviziju institucija u FBiH došao je do 36% realizacije svog plana finansijskih revizija za 2021. godinu. Podsjećamo da je plan Ureda za reviziju institucija u FBiH za ovu godinu najambiciozniji do sada i najveći od svih vrhovnih revizorskih institucija u državi. Planirana je realizacija čak 102 finansijske revizije i prateća izvještaja. Što je 13% više od prošlogodišnjeg plana, a čak dvostruko više od plana prije 5 godina.

Što se tiče realizacije ovogodišnjih planova ostalih VRI u BiH, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je do sada objavila 45 od 72 za ovu godinu planirana izvještaja o provedenim finansijskim revizijama (63% dakle), državni ured za reviziju 22.06. objavio je svoj prvi “paket”, od 23 izvještaja, što je 31% od ukupno planiranog (75), dok Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu nije još počeo sa objavom izvještaja.

Federalni ured za reviziju, pored 37 dosad objavljenih izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2020. godinu, u 2021. godini objavio je i 2 izvještaja o realizaciji preporuka iz ranijih godina objavljenih revizija učinka, te, izuzetno važnu reviziju učinka – “Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19”.

Pročitajte...