Završena sjednica Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela dvije odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, a koji su stekli uvjete za mirovinu, kao i za uplatu doprinosa za MIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminija d.d. Mostar.

Za potrebe radnika IP Krivaja izdvojeno je 2.584.475,16 maraka, a za radnike Aluminija 2.187.423,48 maraka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu, čime se ispunjava zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu.

Donesena je i Odluka kojom je utvrđeno da je interes Federacije BiH izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara. Izgradnja te dionice predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. – 2020. godina, a sredstva za realizaciju projekta osigurat će Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.

Vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koji će biti upućeno Europskoj komisiji s ciljem ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Kako je navedeno, u 2017. godini je u Federaciji BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 208.182.960 maraka ili 106,4 miliona eura, a njeno učešće u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.

Na današnjoj sjednici usvojen je izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o rezultatima analize tla nakon izlijevanja tzv. “Bijelog mora” u Lukavcu, kojom je utvrđena povećana vrijednost pH u vodi sa 0,53 na 2,98, a ovako enormno povećanje u vrlo kratkom periodu uništilo je floru i faunu, uključujući i uzgajane biljke.

Osim toga, došlo je i do vrlo velike zaslanjenosti tla. Najvažnije je, međutim, da je sadržaj teških metala u okviru graničnih vrijednosti, navedeno je u izvještaju. Predložene su i sanacione mjere za koje je procijenjeno da mogu biti provedene ove godine, a sjetva omogućena već u narednoj, navodi se u priopćenju.

Pročitajte...