Godišnje za socijalnu skrb maloljetnika u TK izdvajanje od 13,5 miliona KM

Više od 200 djece u Tuzlanskom kantonu zvanično je bez roditeljske skrbi. U takvim situacijama smještaju se ili u hraniteljske porodice ili u adekvatne institucije. Zanimljivo je da najveći broj te djece ima poznate roditelje, ali se stavljaju pod stručnu zaštitu jer im je razvoj ometen zbog loših porodičnih odnosa. Reformom oblasti socijalne zaštite odnosno transformacijom Doma za djecu bez roditeljskog staranja, uveden je i mehanizam Materinskog doma, zaštite majke sa novorođenčetom, najduže do godinu dana. Inače, u Tuzlanskom kantonu, za socijalnu skrb maloljetnika, samo u ovoj godini, izvdojit će se 13 i po miliona KM.
Od kraja 2014. godine u okviru Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla djeluje Materinski dom. Riječ je o privremenom smještaju, do godinu dana, trudnica i majki sa djecom, a sve u cilju sprječavanja razdvajanja djece od majke. Tu im se pruža materijalna, ali i psihosocijalna pomoć kako bi majke sa svojom djecom bile spremne za samostalan život. Usluge ovog doma ranije je koristilo devet trudnica i majki sa djecom. Trenutno su u Materinskom domu zbrinute dvije majke sa bebama. Tamo su došle na preporuku centara za socijalni rad Srebrenik i Tuzla. Krajem 2017. godine, najviše djece bez roditeljskog staranja, njih 112-ero, bilo je zbrinuto u hraniteljske porodice. U SOS dječijem selu u Gračanici i Selu mira Turija bilo je zbrinuto 70-ero djece, dok je u Domu za djecu bez roditeljskog staranja tada bilo 47-ero djece bez roditeljske skrbi. Najnoviji podatak je da je u domu 62-je djece. U najvećem broju slučajeva to su djeca čiji je razvoj ometen zbog porodičnih prilika. Mehanizam Materinskog doma stvoren je upravo s ciljem da majka odnosno roditelj zadrži svoje dijete. Na godišnjem nivou za primjenu prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Tuzlanskom kantonu izdvoji se blizu 28 miliona KM. Podrška djeci zauzima posebno mjesto i, samo u ovoj godini, za tu je namjenu predviđeno skoro 12 i po miliona KM. To uključuje subvencije i finansiranje dječijeg dodatka, uvećanog dječijeg dodatka, jednokratne novčane pomoći za opremu, prehranu do šest mjeseci, obrok u školama, refundaciju porodiljskog odsustva. Uzme li se u obzir i finansiranje Doma za djecu bez roditeljskog staranja, dolazi se do cifre veće od 13 i po miliona KM.