Ključni korak Vlade TK u pravcu transparentnosti

Danas utvrđenim nacrtom Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, Vlada je još jednom potvrdila svoj čvrst stav u borbi protiv korupcije i nepotizma. S obzirom na iskazano opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona na transparentan rad i borbu protiv korupcije, ovaj zakon je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti. Naime, zakonom se utvrđuju obaveze nosiocima javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Tuzlanskog kantona na transparentnost u radu. Također, Zakon predviđa i način prikupljanja, obradu, korištenje, zaštitu i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona, te se uz lično nosioce javnih funkcija odnosi i na dostavljanje podataka o imovini njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba. Osim na poslanike u Skupštini Tuzlanskog kantona i članove Vlade Tuzlanskog kantona, ovaj zakon odnosi se i na vijećnike u gradskim i općinskim vijećima, gradonačelnike i načelnike općina direktore i zamjenike direktora agencija, fondova, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Tuzlanski kanton, gradovi ili općine na području Tuzlanskog kantona, te članove skupština, upravnih i nadzornih odbora institucija u Tuzlanskom kantonu koji su izabrani ili imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od strane Skupštine, odnosno Vlade Tuzlanskog kantona ili gradskih i općinskih vijeća.

Nacrtom Zakona Vlada je definirala imovinu koju su nosioci javnih funkcija dužni prijaviti, a koju imaju u vlasništvu kako u zemlji tako i u inostranstvu, rok u kojem je nosilac javne funkcije obavezan da prijavi imovinu, godišnje prijavljivanje imovine, prijavljivanje imovine poslije završetka javne funkcije ili razrješenja, kao i obavezu prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija na zahtjev Ureda.

Da Zakon ne bude „mrtvo slovo“ na papiru, predviđene su i kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine, davanja lažnih podataka o imovini, kao i kaznene odredbe za ponovljeni prekršaj.

Imajući u vidu sve navedeno, ovaj zakon trebao bi da bude osnovni alat u radu budućeg Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, koji će i biti nadležan za njegovo provođenje.

Obzirom da je tekst zakona utvrđen u formi nacrta, Ministarstvo je predvidjelo da javna rasprava o ovom aktu traje 60 dana.

 

S obzirom na prilike, rezultati u oblasti sporta tokom 2020.godine su zadovoljavajući

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini. Kako se navodi u Informaciji, u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini djelovalo je 640 aktivnih subjekata u oblasti sporta, kojima je osnovna djelatnost rad sportskih klubova, djelatnost sportskih objekata, djelatnost fitnes centara i ostalih sportskih aktivnosti. Najveći broj subjekata u oblasti sporta djeluje na području grada Tuzla, njih 231. Značajno je istaknuti da su registrovana 22 nova subjekata – sportska kluba i udruženja u oblasti sporta. Poput sporta na  globalnom nivou i sport na području našeg kantona protekle je godine pretrpio značajnu štetu uzrokovanu pandemijom korona virusa. Ako se uzme u obzir iznos finansijske podrške programima i projektima u oblasti tjelesne kulture i sporta, te činjenicu da se sportska aktivnost odvijala u izuzetno otežanim uslovima, rezultati koji su u oblasti sporta ostvareni u 2020. godini su zadovoljavajući. Bitno je naglasiti da Informacija pruža detaljan uvid u stanje sporta, posebno u dijelu koji se odnosi na subjekte u oblasti sporta i generalno stanje sporta u 2020. godini na području Kantona u okviru kojeg su prikazani najvažniji rezultati, stanje sa stručnim kadrovima, a po prvi puta se daju podaci o reprezentativcima sa područja Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja se posvetila i stanju sa sportskom infrastrukturom kao izuzetno važnim dijelom za razvoj sporta. Korak dalje se otišlo i u analizi rada sportskih saveza za čiji rad se izdvajaju sredstva u Budžetu Kantona, a koja je pokazala na čemu se najviše treba raditi kada su sportski savezi u pitanju

 

Ostale odluke

Vlada je danas usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine. Kada su u pitanju sredstva tekuće rezerve, tokom prva tri mjeseca ove godine Vlada je donijela Odluke o odobravanju ukupno 55.160,00 KM na teret ove budžetske pozicije. U procentima to iznosi 5,52% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po odlukama iznosi 7.615,00 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 0,76%. Dominantan dio ovih sredstava, 40.000,00 KM odnosi se na sufinaniranje nabavke fiksnog RTG uređaja za potrebe JZU Dom zdravlja Živinice i uređaja za mamografiju za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović” Tuzla, dok se preostali dio sredstava odnosi na finansijske intervencije u tri škole u Tuzlanskom kantonu.

Imajući u vidu da se epidemiološka situacija u znatnoj mjeri popravila, Vlada je danas donesenim Zaključkom zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da donese izmjene i dopune programa utroška namjenskih sredstava kojim će biti planirana preostala namjenska sredstva. Shodno ovom zaključku Ministarstvo će planirati raspodjelu namjenskih sredstava koja je Vlada, zbog neizvjesnosti epidemiološke situacije, čuvala kao rezervu za eventualne intervencije.

Vlada se danas upoznala sa predloženim Izvještajem o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, te ovaj dokument proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prema ranije utvrđenom Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu, Vlada je danas donijela i 37 odluka o odobravanju ukupno 656.371,00 KM školama i drugim obrazovnim ustanovama, a u okviru planiranih budžetskih sredstava za kapitalna ulaganja u 2021. godini.. Također, donesene su i dvije odluke o odobravanju ukupno 34.360,00 KM za izmjene i dopune Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005. – 2025.

Vlada je danas odobrila ukupno 200.000,00 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2021. godini. Pravo na ovu jednokratnu godišnju naknadu imaju dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, pod uslovom da su korisnici boračko – invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona. Izuzetno dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i u općinama: Bijeljina, Bratunac, Milići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik, Doboj, Odžak i Modriča, koji nisu korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ostvaruju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, ukoliko podnesu zahtjev nadležnom organu najbližeg grada, odnosno općine u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim Programom se raspoređuje dio sredstava, u iznosu od 500.000,00 KM, za uplatu obračunatih a ne uplaćenih obaveznih doprinosa za uvezivanje staža osiguranja privrednim društvima i jedinicama u njihovom sastavu koji su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu ili su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton.

Vlada je danas, s ciljem usklađivanja sa odredbama novodonesenih izmjena i dopuna Zakona državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, donijela Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec maj 2020. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Ranije je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade iznosi 4.00 KM.

Vlada je danas dopunila Uredbu o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele čime se omogućava provedba inicijative Univerziteta i Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli za uspostavu Informacionog sistema studenata. Ovim dopunama predviđa se da se, kao pandan dosadašnjoj kupovini ispitnih prijava i drugih obrazaca u Skriptarnici, plaća participacija za ISS. Informacioni sistem studenata bit će namijenjen za praćenje i administriranje podataka o studentima i nastavnicima, organizaciju nastavnih procesa, planova i programa, organizaciju kva1ifikacionih ispita, ispita i ispitnih rokova, kao i ostalih važnih procesa koji se javljaju u radu visokoškolske ustanove.

Vlada je danas odobrila 20.000,00 KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u svrhu finansiranja nepredviđenih rashoda i izdataka u postupcima po zahtjevima stranaka, a za potrebe „Usluga geodetskog snimanja“ i „Usluga objave oglasa”.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem uposlenika sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme i to za sljedeća radna mjesta: pomoćnik generalnog sekretara (Medicinski Fakultet), inženjer zaštite na radu i protivpožarne zaštite, sekretar Senata, viši stručni saradnik u Odjeljenju za javne nabavke, viši laborant Fakultet elektrotehnike, viši stručni saradnik za radne odnose, bibliotekar, stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja, domar, viši referent za studentska pitanja, šef Kabineta rektora, 8 spremačica, dva referenta za studentska pitanja i to po jedan na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Mašinskom fakultetu, interni revizor, saradnik na pripremi dokumentacije za trezor, laborant, dva tehnička sekretara organizacione jedinice i to po jedan na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i Farmaceutskom fakultetu. Radi se o pozicijama koje su u ranijem periodu ostale upražnjene zbog odlazaka ranika u penziju ili sporazumnog raskida radnog odnosa, te popunjavanje ovih pozicija ne zahtijeva dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Saglasnost je dana Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram – beg“ u Tuzli za prijem jednog bibliotekara u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i   imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te privremeno, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...