Koliko je problem zagađenja rijeke Spreče ozbiljan?

Broj riba i biljnih vrsta u rijeci Spreči znatno su smanjeni, a u jednom dijelu svoga toka, rijeka Spreča je apsolutno mrtva. Najveći krivac za to je čovjek, koji je nedovoljno svjestan posljedica svojih djelovanja. Ovo su podaci izneseni na naučnom skupu kojeg su organizovali Prirodno-matematički fakultet i UG “Centar za savremena biološka istraživanja” iz Tuzle.

Rijeka Spreča je bila jedna od najbogatijih rijeka u pogledu brojnosti biljnih i životinjskih vrsta. Ovu tekučicu naseljava 16 vrsta riba. Međutim, njihov broj doveden je u pitanje.
Poražavajuće zvuči i činjenica ko su glavni uzročnici zagađenja i uništenja rijeka i iz kojih razloga. Najvećim dijelom to je čovjek koji nema razvijenu ekološku svijest.

Iz tih je razloga u Tuzli u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta, “Centra za savremena biološka istraživanja” iz Tuzle, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK  i uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH organizovan naučni skup pod nazivom „Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče.