Naredne školske godine počinju sa radom Centri inkluzivnih praksi u TK

Strategija inkluzivnog obrazovanja koju je pokrenulo Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, uz podršku Pedagoškog zavoda i organizacije Save the Children planirana je za narednih sedam godina. Radovi na uređenju novih Centara inkluzivnih praksi su pri kraju i oni bi trebali početi sa radom s novom školskom godinom. U tom procesu transformaciju će doživjeti i dvije škole za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u Tuzli, no novi centri neće biti njihova konkurencija.

novinar Azra Mešić

Uz školu u Zelinji Donjoj kod Gradačca, i u Osnovnoj školi ”Banovići” bit će jedan od centara inkluzivnih praksi koji će početi da rade s početkom naredne školske godine. U Banovićima su zasad spremne prostorije Centra.

– U ovom objektu bit će smješteno 7 kabineta. Ima kabinet logopeda, kabinet za fizioterapiju, zatim psihosocijalni kabinet i tako dalje, kaže Enisa Lapandić, direktorica OŠ Banovići.

Osnovu školu “Banovići” u ovoj općini pohađa 861 učenik. Nastavu po prilagođenom planu i programu nastavu pohađa njih devetero.

– Osim ove centralne imamo dvije područne škole: Radina i Repnik. Što se tiče te djece koja pohađaju po prilagođenom nastavnom planu. Ima ih devet. Već unazad dvije godine krenulo se s tom inkluzijom kod nas. Imamo dosta učenika s kojima se vrši logopedski tretman i imamo uposlenih 3 stručnjaka, dva logopeda i jedan oligofrenolog koja rade sa djecom u redovnom obrazovanju i radi se posebno prilagpođen nastavni plan i program za rad, dodaje direktorica.

Ovi učenici će s drugima koji se u međuvremenu upišu u Školu imati u Centru inkluzivnih poraksi obrazovanje i rehabilitaciju. A moći će im se pridružiti i učenici iz drugih općina, pa i oni koji su sad učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju odnosno Centra za obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli. Zavod ne vidi nikakvu prijetnju svome radu ukoliko se budu poštovali zaključci Skupštinske komsije za obrazovanje Tuzlanskog kantona, kantonalne Skupštine i Vlade koje nadgledaju rad ove Ustanove kaže njen direktor. I Zavod i Centar imaju svoju djelatnost, utemeljenu na 50 godina rada u odgoju, obrazovanju i rehabilitaciji djece i odraslih sa teškoćama u razvoju.

– Ono što mi ne vidimo kao prepreku je činjenica da će se u tim centrima obavljati samo rehabilitacija učenika sa teškoćama. Mi imamo i medicinske sestre i defektologe i svo osoblje i otvaranje ovih centara vidimo samo kao podršku našem radu. Tako da mi ne vidimo konkurenciju u tim centrima jer mi smo registrovani da obavljamo djelatnost obrazovanja. Učenici su naši u matičnim knjigama. Ako bi se tražila ispisnica iz naše škole, u toj drugoj školi se moraju steći uslovi za rad. Poštujući broj defektologa i pozitivnu činjenicu da Vlada poveća broj defektologa, to će biti OK. Mi stojimo na dispoziciji da budemo podrška svim tim školama. Zasad nema nijedne škole na Kantonu, ni osnovne ni srednje da nije tražila podršku kod nas u Odjelu za dokumentaciju i inovativnu edukaciju za svoje učenike, kaže Damir Muratović, direktor Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

Po savjete u Zavod dolaze nastavnici iz drugih škola koje žele unaprijediti inkluziju svojih učenika. Njima je dostupan niz dokumenata u kojima su zabilježene pozitivne prakse prosvjetnih radnika i stručnjaka za rad za učenicima koji imaju razvojne teškoće. Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju osnovan je prije deset godina. Za to vrijeme bilo je mnogo primjera da djeca iz Zavoda krenu na redovnu nastavu u druge škole, ali i obratno. U drugoj godini implementacije Strategije za inkluziju u TK, tokom 2020. godine trebalo bi se po planu investirati u Zavod i Centar. Save the Children će obezbijediti novac za rekonstrukciju učionica i kabineta, a ukoliko bude bilo potrebe za promjenom djelatnosti, to će uraditi obrazovne vlasti.

– Zavod se zadnjih 10-ak godina susretao sa transformacijama. Vlade su se mijenjale. Mi uvijek stojimo na dispoziciji. Ali prije svega naš glavni zadatak je da budemo podrška učenicima, djeci s teškoćama u razvoju, dodaje direktor Muratović.

Ova škola koju pohađa 124 učenika, u osnovnoj školi i dva srednjoškolska usmjerenja promijenila je djelatnost 1999. godine. Tada iz specijalne škole preimenovana u Zavod za odgoj i obrazovanje. Za školsku djecu koja u Tuzlu na školovanje dolaze iz drugih općina imaju i internatski smještaj u kojemu ove školske godine boravi 32 učenika.

Pročitajte...