OV Kalesija: usvojen Nacrt Budžeta za 2018. godinu

U Kalesiji je održana sjednica općinskog vijeća. Glavna tačka na dnevnom redu je svakako bio Nacrt općinskog budžeta za narednu godinu koji je usvojen i upućen u javnu raspravu. Usvojen je i Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija. Pored toga, nakon kraćeg razmatranja vijećnici su jednoglasno usvojili razmatranje Odluke o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za voće i povrće na području općine Kalesija.

Prije nego što se počelo sa razmatranjem već utvrđenog dnevnog reda, dopunjen je sa Informacijom o završenoj školskoj 2016/2017.godini i upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola . U dnevni red su uvrštene još i dopuna plana asfaltiranja i rekontrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2017. godini i Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Krušik”. Dopune je predložio općinski načelnik, a one su nešto kasnije na sjednici općinskog vijeća i usvojene. Usvojena je Odluka o određivanju lokacije za izgradnju hladnjače za otkup voće i povrće na području općine Kalesija. Hladnjača će biti smještena u MZ Miljanovci na površini od 15000 metara kvadratnih. Vijeće je podržalo nacrt Budžeta za narednu godinu kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Kalesija. Sa dnevnog reda povučena je Odluka o osnivanju nove MZ Petrovice. Izvještaji o radu UO Centra za socijalni rad Kalesija, UO JZU Dom zdravlja Kalesija i JU BKC Alija Izetbegović za 2016. godinu nisu usvojeni dok su podržani Izvještaji o radu Skupština Javnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija” i “Veterinarska stanica” – Kalesija.

Pročitajte...