OV Kladanj usvojilo Prijedlog Budžeta za 2018. godinu u iznosu od oko 5 634 000 KM

U Opštini Kladanj računaju da će u narednoj godini imati oko 2340 000 maraka prihoda od poreza, 1 360 000 neporeznih prihodaviše od dva miliona tekućih i kapitalnih transfera, kao i 5 000 maraka od carina i posebnog poreza na uvezene proizvode, tako da projicirani Budžet za 2018 godinu iznosi oko 5 634 000 KM. Prema usvojenoj Odluci o izvršavanju Budžeta za zimsko održavanje cesta, željeznica i mostova namijenjeno je 120 000 KM i još 40 000 za ljetno održavanje. “Za rekonstrukciju cesta i mostova predviđeno je oko 385 000 maraka, a planirane su još rekonstrukcije mostova Tuholj i starić, izgradnja šetnice iza zgrade „Pošte“ i uređenje javnih površina. Za vodovod i kanalizaciju planirane su dvije i po hiljade maraka, za inkluziju u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i manjinskih grupa 10 000, za poticaj zapošljavanju 45 000, a subvencije poljoprivrednoj proizvodnji , sa 15 000 koliko je bilo ove godine, za narednu godinu su povećane na 20 000 maraka”, rekao je Mujo Buševac, predsjedavajući OV Kladanj.Prema Prijedlogu Budžeta Općine Kladanj za 2018. godinu kao tekuća rezerva izdvojeno je 25 000 maraka za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti. Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena Regulacionog plana „Ravni stanovi“. OV Kladanj također je usvojilo Informacije o socijalnoj zaštiti i materijalnom poloćaju raseljenih lica i povratnika na područje opštine Kladanj, kao i Informaciju o stanju i mjerama zaštite i spašavanja u 2017. godini.

Pročitajte...