Preporuke Federalnog udruženja inženjera i tehničara šumarstva za zdrave šume

Federalno udruženje inženjera i tehničara šumarstva organiziralo je u Sarajevu stručni skup o zdravlju šuma u Federaciji BiH. Skupu su prisustvovali predstavmici svih federalnih i kantonalnih institucije uključene u sektor šumarstva. Među sudionicima skupa bili su i sa Katedre za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Namjera je bila utvrditi trenutno stanje šuma u Federaciji BiH. Stanje nije zadovoljavajuće i zato su organizatori predložili plan mjera.
Budući da je, u kantonalnim preduzećima za šumarstvo i nadležnim ministarstvima, u toku izrada planova gospodarenja šumama za iduću godinu, Federalno udruženje inženjera i tehničara šumarstva predlaže da se u te planove ugrade njihove stručne preporuke. Rezultat je to stručnog sastanka koji je tematizirao zdravlje šuma u Federaciji BiH. Tim dokumentom, do donošenja Zakon o šumama, bila bi predviđena uspostava Dijagnozno-prognozne službe kao osnovnog instrumenta za prevenciju i blagovremeno djelovanje na terenu. Na taj način bi se sadašnje nezavidno stanje zdravlja šuma ublažilo i dovelo do normalnog stanja, navodi predsjednik ovog udruženja, Refik Hodžić. Drugi zaključak je da korisnici šuma i sva nadležna mnistarstva za oblast šumarstva, federalnog i kantonalnog nivoa, urade plan aktivnosti za narednu godinu i da utvrde iznos troškova. Zaključeno je i da se, gdje to nije urađeno, ugradi Monitoring servis u preduzećima za šumarstvo. Ta bi preduzeća trebala tražiti stručne i konsultantske usluge Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a kako bi se u tom dijelu što stručnije djelovalo u saniranju zdravstvenog stanja šuma. Među zaključcima je i onaj da se namjenska sredstva koja se prikupljaju u kantonima usmjere za poboljšanje zdravstvenog stanja šuma. Bilo bi to urađeno po javnom pozivu na koji bi se prijavila preduzeća za šumarstvo, a koja bi kandidirala projekte prevencije odnosno nabavke opreme i edukacije iz oblasti šumarstva. Udruženje je razmatralo i pitanje izrade zapreminskih i sortimentnih tablica za područje Federacije BiH. Postojeće su iz 1970-te godine i prevaziđene su. Tablice bi se radile u skladu sa evropskim standardima, a to praktično znači da bi se drvoprerađivači lakše uklopili na evropskom tržištu kada je posrijedi kvalitet šumskih drvnih sortimenata.