Sjednica Vlade FBiH : U mandatu ove Vlade ukupni dug smanjen za 50 miliona KM

Federalna vlada je, na današnjoj 109. sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Ovaj zakon ima za cilj otklanjanje prepreka na realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava, jer privredna društva kojima je odobren postupak finansijske konsolidacije neće moći u zakonskom roku okončati započete aktivnosti do 10.7.2017. godine kada zakon prestaje da važi. Predloženo zakonsko rješenje omogućava da privredna društva u roku od još dvije godine, odnosno do 10.7.2019. godine riješe definisani problem.
Prijedlogom zakona je definisano da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 10.7.2019. godine.

SAGLASNOST ZA PRERASPODJELU SREDSTAVA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH.
Sredstava namjenskog novčanog depozita u iznosu od 16.000.000 KM, koja se u skladu sa Ugovorom o formiranju namjenskog depozita od 24.8.2005. godine nalaze deponirana kod Razvojne Banke Federacije BiH s ciljem realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja, bit će preraspoređena na transakcijski račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, za provođenje aktivne politike zapošljavanja.
U obrazloženju ove odluke je navedeno da je u proteklih nekoliko godina evidentan pad interesa korisnika za kreditima predviđenim Programom dugoročnih plasmana i tako postižu mali efekti zapošljavanja.
Ocijenjeno je opravdanim i cijelishodnim preusmjeriti dio raspoloživih sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje iz depozita kod Razvojne banke Federacije BiH na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, i to isključivo za realizaciju redovnih mjera aktivne politike zapošljavanja (sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba).

ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE 150.000 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila je da se iz dijela preostalih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH,  doznače sredstva na račun Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje Projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine“ za period 2017.-2018. godina u iznosu od 150.000 KM.
Ova sredstva će biti namjenski utrošena za sufinansiranje biroa u Njemačkoj i sufinansiranje rada Razvojnog ureda u Privrednoj komori FBiH.
Uvidom u finansijski dio ovog projekta, evidentirani su planirani troškovi na godišnjem nivou u iznosu od 240.400 KM. Sredstva će namjenski biti utrošena za finansiranje biroa u Njemačkoj u iznosu od 200.000 KM godišnje i finansiranje rada Razvojnog ureda u Privrednoj komori FBiH u iznosu od 40.400 KM.
Osnovni cilj ovog zajedničkog projekta je unapređenje automobilske industrije, kroz sistemsko podizanje konkurentnosti domaće privrede. Domaćim proizvodačima bi putem novootvorenog ureda u Njemačkoj bio omogućen stalni kontakt s tržištem i time bi bili stvoreni preduslovi za nove poslove, a samim tim bi bile povećane investicije u nove proizvodne kapacitete.
Domaća autoindustrija stvorila bi uvjete za osvajanje složenijih komponenti elektro automobila, bila bi otvorena nova radna mjesta uz povećanje izvoza. Efekti Projekta bi bili povećanje broja radnika u automobilskoj industriji za oko pet posto, a povećanje izvoza i proizvodnje za četiri posto.

ZAJEDNIČKIM JAVNIM NABAVKAMA ZA KAZNENO-POPRAVNE ZAVODE UŠTEĐENO 5.932.226,58 KM

Federalna vlada usvojila je informaciju o efektima zajedničkih nabavki za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda u kojoj je navedeno da je primjenom inoviranog otvorenog postupka zajedničkih nabavki, uz primjenu okvirnog sporazuma s više ponuđača i mini-tenderisanja, postignuto efikasno provođenje javnih nabavki.
U ovoj, preliminarnoj fazi nabavki ušteđeno je 5.932.226,58 KM, pri čemu je kod pojedinačnih stavki iskazano povećanje vrijednosti, prije svega zbog povećanih količina nabavki, kao i što se kod nabavke u kantini u sadašnjem postupku tražila robna marka i nije prihvaćen ekvivalent jer se radi o kupovini roba za osuđenički novac.
Navedeno je i da su prethodne zajedničke nabavke imale efekt ušteda. Inače u provođenju postupka zajedničkih nabavki učestvuje osam subjekata (sedam kazneno-popravnih zavoda i Federalno ministarstvo pravde).
Ocjenjujući pozitivnim postignute rezultate, Vlada je podržala napore Federalnog ministarstva pravde i inicijativu da uštede od blizu šest miliona KM budu usmjerene u kapitalne investicije, poboljšanje uslova smještaja i izgradnju novih kapaciteta kazneno-popravnih zavoda.

ZADRUZI „MASLINA“ ZEMLJIŠTE FARME JASENICA NA JOŠ PET GODINA

Federalna vlada dala je na privremeno korištenje, na period od pet godina, bez naknade, zemljište farme Jasenice ukupne površine 37.617 kvadratnih metara, s pripadajućim objektima, Braniteljsko-poljoprivrednoj zadruzi „Maslina“ Čitluk.
Ovo zemljište, na kojem se zadruga „Maslina“ bavi uzgojem poljoprivrednih kultura, dodijeljeno je na privremeno korištenje prije pet godina, a novim zahtjevom ova zadruga je iskazala namjeru za njegovim daljnjim korištenjem.
Inače, Vlada FBiH putem Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata podstiče zapošljavanje i samozapošljavanje boraca putem ovakvih zadruga. Drugu godinu zaredom za ove namjene ovo ministarstvo izdvaja iz budžeta po milion konvertibilnih maraka.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada Federacije usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 13.6.2017.godine, kada je ponuđeno 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti od 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana putem metode višestrukih cijena.
Za vrijeme trajanja aukcije stiglo je deset ponuda za kupovinu 3.190 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 31.900.000 KM. Prihvaćeno je devet ponuda u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8677 i prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,27 posto na godišnjem nivou. Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa je 29.960.305,90 KM, a dospijevaju na naplatu 31.12.2017. godine.
Zaključeno je da, i ovaj put, iskazano veliko interesovanje bankarskog sektora za kupovinu trezorskih zapisa govori o velikom povjerenju banaka u Vladu FBiH. Danas su, također, kao netačne odbačene sve medijske špekulacije o nekotroliranom zaduživanju Vlade FBiH i uvođenju u tzv. „grčki scenario“. S tim u vezi iznesen je podatak da je Vlada FBiH u 2017. godini planirala zaduženje od 712 miliona KM, a da istovremeno ove godine vraća milijardu i 200 miliona KM kredita i stotinu miliona kamata. Sva zaduženja Federacije putem trezorskih zapisa i aukcije obveznica su kratkoročnog karaktera i isključivo su u funkciji vraćanja dugova i sva su vremenski ograničena do jedne godine.
Analize pokazuju da je u mandatu ove vlade ukupni dug smanjen za 50 miliona KM što znači da Vlada FBiH vraća više sredstava nego što se zadužuje.
U prilog ovome govori i činjenica da prošle godine nije obavljena jedna planirana emisija trezorskih zapisa, jer za njom nije bilo potrebe, što će se vjerovatno desiti i sa aukcijom planiranom za septembar ove godine, rečeno je na današnjoj sjednici.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada Federacije BiH nije prihvatila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Njime je traženo da se produže rokovi za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava za povoljnije penzionisanje u skladu sa ovim zakonom.
U obrazloženju amandmana je navedeno da su propisanim rokovima za podnošenje zahtjeva posebno pogođeni ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti 60 posto i više koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo na osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka, a nisu podnijeli zahtjev za penzionisanje do roka utvrđenog Zakonom, jer im službe boračko-invalidske zaštite do utvrđenog roka nisu izdale uvjerenja.
U razlozima za neprihvaćanje ovog amandmana istaknuto je da je Vlada Federacije BiH, na 100. sjednici održanoj 27.4.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije uputila po skraćenom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Razlog za izmjene i dopune zakona je otklanjanje diskriminacije i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije nastalih donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Nadalje, provedena je presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 29. 1. 2014. godine, kojom je utvrđeno da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.
Brisanjem stava 3. člana 14. Zakona, bili bi otvoreni rokovi za podnošenje zahtjeva svih kategorija iz člana 4. Zakona, što zahtijeva detaljnu analizu potencijalnih korisnika radi izračuna potrebnih finansijskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH i Pravilnikom o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet.
Da bi se u Parlamentu raspravljalo o ovom amandmanu potrebno je uz njega priložiti izjavu o fiskalnoj odgovornosti, odnosno tačan izračun za eventualne nove korisnike.
Navedeno je također da je Zakonom o budžetima u Federaciji BiH propisano da prijedlozi zakona i drugih propisa i akata moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica na budžet iz koje se mora vidjeti povećaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi budžeta.
Razmotrivši inicijativu za izmjenu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja domovinskog rata koju je podnijela Koordinacija Saveza udruženja policije MUP-a RBiH, 1991-1995., Vlada Federacije BiH je ostala pri tekstu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja domovinskog rata, koji je u parlamentarnoj proceduri.
Za inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, poslanice Jasmine Zubić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, utvrdila izjašnjenje kojim cijeni da ona nije opravdana jer je ovaj zakon u najvećoj mjeri izvršen.
Donošenje izmjena i dopuna na predloženi način nema opravdanje  jer bi svako daljnje normiranje bilo rješavanje pojedinačnih slučajeva, što se niti jednim zakonskim rješenjem ne može postići u potpunosti, kaže se u izjašnjenju.

USVOJEN NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA FBiH OD 2018. DO 2020. GODINE

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2020. godina i zadužila Federalno ministarstvo finansija da pozove kantone da u što kraćem roku usvoje programe javnih investicija za ovaj period  i dostave prije 20. oktobra 2017. godine, kako bi, uz Prijedlog programa javnih investicija Federacije BiH 2018.-2020. godine, bili proslijeđeni Vladi Federacije BiH i dostavljeni Ministarstvu finansija i trezora BiH, s ciljem izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine 2018.-2020. godina.
Nacrt programa javnih investicija Federacije 2018.-2020. godina sadrži podatke o ukupno 49 projekata čija je ukupna vrijednost 4.327,24 miliona KM, od čega se 906,46 miliona KM odnosi na 16 kandidovanih i 3.420,78 miliona KM na 33 projekta u implementaciji.
Projekti u provedbi finansirani su domaćim i ino sredstvima. Domaća sredstva su budžetska, prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih preduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika namijenjena za finansiranje ili sufinansiranje projekata.
Ino sredstva su krediti ili donacije međunarodnih finansijskih institucija (Svjetska banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Evrope, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), Evropske komisije, vlada pojedinih zemalja, te drugih bilateralnih donatora.
Planirano je da će u periodu 2018.-2020. godina na projekte u provedbi biti utrošeno ukupno 1.558,98 miliona KM.
Vlada FBiH danas je primila na znanje Nacrt programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za razdoblje 2018.-2020. godina.

KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Renata Škrobu („Ceste“ d.d. Mostar), Irmu Memić („BH Telecom“ d.d. Sarajevo) i Ernesta Đonku (JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo).
Federalna vlada danas je predložila razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH Seada Dizdarevića i Suada Salkića, zbog isteka mandata. Za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH, na period od tri mjeseca, predloženi su Adisa Omerbegović-Arapović i Ramiz Bečić.
Predloženo je i razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH Dražana Rebića i Ilije Kožulja, zbog isteka mandata. Za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH, na period od tri mjeseca, predloženi su Mario Dragičević i Boris Crnokić. O ovim prijedlozima konačnu odluku donosi Vijeće ministara BiH.

Pročitajte...