U TK 2019. godine, od koncesija prikupljeno 2 miliona KM više nego 2018.

Komisija za koncesije TK u prošloj godini je naplatila više od 5,5 miliona KM po ovom osnovu. Sklopljeno je 65 koncesionih ugovora što je značajno bolji rezultat u odnosu na 2018.godinu.  Problem, tokom posljednjih nekoliko godina ostaje neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Prema Izvještaju o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2019. godinu koji je nedavno prihvatila Vlada TK, Komisija je u proteklom periodu postigla vidne rezultate, kako u pogledu broja zaključenih ugovora, tako isto i u pogledu izvršavanja obaveza po osnovu ugovora o koncesijama. Komisija za koncesije je u potpunosti realizovala planirane aktivnosti kroz dva kontrolna nadzora koncesora i svih koncesionara koji su imali zaključene ugovore. Rezultati redovnog kontrolnog nadzora ogledaju se u tome da su ministarstva, kao koncesori, postigli maksimalnu ažurnost u sačinjavanju zapisnika o korištenju predmeta koncesija i izdavanju odgovarajućih rješenja i odluka o plaćanju koncesionih naknada. Kao kontinuirani problem se nameće neizvršavanje ugovorom preuzetih obaveza nekolicine koncesionara u smislu plaćanja koncesionih naknada. Taj problem se uz veliki trud Vlade Tuzlanskog kantona, resornog kantonalnog Ministarstva i ove komisije pokušava rješavati kroz pronalaženje adekvatnog rješenja za sve učesnike u ovom procesu.