Vijeće ministara BiH usvojio Program ekonomskih reformi

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas na sjednici Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2018.-2020. godinu, koji sadrži srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, uključujući fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje.

Novi ERP jača i proširuje saradnju između države i entiteta u zajedničkom provođenju reformi u oblastima javnih finansija, transportnog tržišta, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poslovnog ambijenta i smanjenja neformalne ekonomije te povezivanja tržišta rada i obrazovanja, odnosno povećanja efikasnosti tržišta rada. Državni nivo ostaje posvećen reformama u oblasti trgovine i investicija, dok će entiteti zajedno raditi na smanjenju opterećenosti rada i poboljšanju zdravstvenog sektora.

Novi ERP uz određene dopune predsjedavajućeg i ministara bit će upućen Evropskoj komisiji do kraja januara ove godine.

Program ekonomskih reformi do 2020. godine rezultat je zajedničkog rada predstavnika ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, predstavnika entitetskih ministarstava, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnju sa Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj, saopćeno je iz VMBiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je danas na sjednici revidiranu okvirnu Strategiju razvoja nauke u Bosni i Hercegovini do 2022. godine, koja daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Donošenjem ove strategije, Vijeće ministara BiH želi pomoći prosperitetni razvoj nauke i istraživanja, i Bosnu i Hercegovinu integrirati u evropski prostor nauke te olakšati pristupanje različitim evropskim mrežama i fondovima u ovoj oblasti.

U Strategiju je ugrađeno novo poglavlje „BiH u evropskom istraživačkom prostoru – ERA prioriteti, implementacija u Bosni i Hercegovini,“ a posebna pažnja posvećena je inovacijama putem poglavlja „Povezanost nauke i privrede.“

Provođenje ove strategije pozitivno će se odraziti na oblasti privrede, obrazovanja i kulture u našoj zemlji.

Strategija sadrži 10 ključnih ciljeva i desetine mjera i aktivnosti koje nadležne institucije trebaju provesti kako bi do 2022. godine pomogle izgradnju i razvoj Bosne i Hercegovine, kao savremenog ,,društva znanja”.

Jedan od ciljeva je osiguranje vodeće uloge nauke i tehnologije kao faktora dugoročnog razvoja zemlje osiguranjem konsenzusa svih donosilaca odluka u smislu da razvoj nauke predstavlja opći interes.

PORAST ODA SREDSTAVA U PROŠLOJ GODINI
Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora „Pregled aktivnosti donatora 2016“, koji pruža sveobuhvatan pregled projekata i programa podržanih sredstvima Službene pomoći za razvoj (ODA), informacije o najnovijim razvojnim aktivnostima i reformama provedenim u prioritetnim sektorima razvoja u BiH u ovom periodu, kao i planirane aktivnosti.

Ukupno je alocirano 550,59 miliona eura ODA pomoći u 2016. godini, od čega su 162,22 miliona eura grantovi, a 388,37 miliona eura zajmovi, što predstavlja rast od 126,06 miliona eura  ili 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno isplaćena ODA sredstva u 2016. godini iznose 449,65 miliona eura, od čega su 145,16 miliona eura grantovi, a 304.49 miliona eura zajmovi, što predstavlja porast ukupno isplaćenih sredstava u odnosu na 2015. godinu. Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2016. godini izdvojen je za sektor transporta.

Najveći kreditori su bili Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka i Njemačka, a najveći donatori Evropska unija, Sjedinjene Američke Države/USAID, UN, Njemačka, Švicarska i Švedska/Sida.

Ovaj izvještaj bit će dostupan na web stranicama Ministarstva finansija i trezora i Foruma za koordinaciju donatora.

BOLJA KONTROLA SALMONELOZE KOD PERADI
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonele od interesa za javno zdravstvo kod peradi, s oznakom „EI“, kao svojevrsnom potvrdom odgovarajuće usklađenosti s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.

Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje je pripremio Ured za veterinarstvo, osigurava se bolja kontrola salmoneloze kod peradi u skladu s preporukama koje je BiH dobila tokom ekspertske posjete u sklopu projekta „FARMA II“.

USVOJENO VIŠE INFORMACIJA I IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI MAPE PUTA ZA IZVOZ  PROIZVODA IZ BiH
Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH nastaviti koordinirati aktivnosti u oblasti ribarstva u kontekstu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Cilj je stvoriti uvjete za novo povećanje kvota za izvoz ribe iz BiH, nakon što je Dodatnim protokolom uz Privremeni trgovinski sporazum Bosne i Hercegovine i Evopske komisije početkom prošle godine omogućeno povećanje kvota za bescarinski izvoz ribe s tadašnjih 120 na 700 tona ribe te izvoz još 120 tona ribe uz određenu carinu.

Na sjednici su usvojene pojedinačne informacije o aktivnostima na uspostavi Poljoprivrednog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini te o komponentama sistema i o unapređenju Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (RPG i RK) u Bosni i Hercegovini, koji su uspostavljeni na osnovu Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH nastaviti aktivnosti u cilju podrške razvoju ovog sektora.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Mape puta u cilju stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj daje širi prikaz aktivnosti koje je provelo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa ostalim nadležnim institucijama, i to Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, Uredom za veterinarstvo i Agencijom za sigurnost hrane BiH.

Riječ je o desetinama mjera koje su provedene u prošloj godini u cilju omogućavanja i zadržavanja dostignutog stepena izvoza proizvoda životinjskog i biljnog porijekla iz BiH.

ODLUKA O DODJELI GRANTA „SMJEŠTAJ I PRAVNA POMOĆ ZA STRANCE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA“
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je  Odluku o dodjeli grant sredstava „Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima“ za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o strancima.

U skladu sa ovom odlukom za dvije nevladine organizacije ukupno je izdvojeno 18.770,00 KM“, a nakon raspisanog javnog poziva i izvještaja nevladinih organizacija o broju stranaca žrtava trgovine ljudima smještenim u sigurne kuće i pruženoj pravnoj pomoći u periodu od 1. decembra 2016. do 1. decembra 2017. godine.

Riječ je o Udruženju građana “Medica” Zenica za koje je izdvojeno 11.795,00 KM

i Međunarodnom forumu solidarnosti – „EMMAUS“  kojem je dodijeljen grant u iznosu 6.975,00 KM, saopćeno je iz VMBiH.

Pročitajte...