Vlada TK: 100.000 KM za podršku mladima

 Novi Zakon o inspekcijama

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona u primjeni već duže vrijeme, a u međuvremenu je stupio na snagu i Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, koji unosi određene novine koje se odnose i na rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Naime, Zakon o državnoj službi TK na poseban način reguliše status državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, koji se tiče regulisanja njihovog radno-pravnog statusa i disciplinske odgovornosti, kao i drugih prava i obaveza iz radnog odnosa, te je bilo neophodno, u tom pogledu, sa ovim zakonom uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Osim toga, u navedenom periodu ukazala se potreba za izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona kako bi se olakšao rad kantonalnih inspektora na terenu. U tom smislu nacrtom zakona se preciziraju pojedine odredbe, što doprinosi  popunjavanju pravnih praznina koje u uočene tokom primjene trenutno važećeg zakona.

100.000 KM za podršku mladima

Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“, za što je ove godine planirano ukupno 100.000,00 KM. Od ovog iznosa za tekuće transfere pojedincima planirano je 80.000,00 KM, a za kapitalne transfere pojedincima 20.000,00 KM. Tekući transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 18 i 35 godina sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona i to za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Kapitalni transferi mogu se dodjeljivati fizičkim licima u dobi između 15 i 30 godina za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona. Pod „opremom“ u ovom smislu se podrazumijeva oprema vrijednosti veće od 1.000,00 KM i životnog vijeka dužeg od dvije godine. Sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivat će se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM. Sredstva za nabavku opreme dodjeljivat će se također u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 2.000,00 KM. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona putem Javnog poziva koji će biti objavljen u dnevnom listu koji je izabran u postupku javnih nabavki za vršenje usluga oglašavanja u dnevnim novinama i web stranicama Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona.

Pozitivna kretanja u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona

Vlada je danas prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ukupna sredstva ostvarena na području našeg kantona za finansiranje zdravstvene zaštite iznose 378.326.480 KM što je za 8,21% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva iznose 353.175.559 KM, što je povećanje u iznosu od 7,55% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva po stanovniku iznose 790,86 KM, od čega je na lijekove utrošeno 224,13 KM, a na bruto plaće i ostala primanja iz radnog odnosa 360,76 KM po stanovniku. U toku 2017. godine izvršena su kapitalna ulaganja u iznosu od 10.458.680 KM. Ono što je još bitno za istaknuti jeste da su nenaplaćena potraživanja u odnosu na prošlu godinu smanjena za 16,69%, a obaveze prema dobavljačima preko 90 dana su smanjene za 17,29%. Izrada obračuna sredstava u zdravstvu ima za cilj prezentirati informacije o stanju u zdravstvenom sektoru, kao osnove za utvrđivanje politike u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva, odnosno u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i za donošenje odluka organa vlasti i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova i drugih institucija, te postići transparentnost u svim tokovima prikupljanja i korištenja sredstava izdvojenih za zdravstvenu zaštitu i poboljšanje zdravlja stanovništva, kao osnove za postizanje pravičnosti, održivosti i efikasnosti sistema zdravstvene zaštite i sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihvaćena Analiza stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona

Vlada je danas prihvatila Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Analizom je prikazan položaj osoba u stanju socijalne potrebe, sa aspekta ostvarenosti Zakonom propisanih prava i naknada, nastavka procesa reforme socijalne i dječje zaštite kao i realizacije strateških dokumenata u ovoj oblasti. U okviru ove analize studiozno su prikazani problemi koji  dovode do stanja socijalne potrebe, a odnose se na nezaposlenost, socijalnu isključenost, siromaštvo, problemi s kojima se susreću kategorija penzionera, civilnih žrtava rata kao i drugih korisnika prava socijalne zaštite. Poseban akcenat je dat na nivo ostvarivanje prava lica i porodica u stanju socijalne potrebe iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. U 2017. godini ukupno je izdvojeno 29.546.238,56 KM za realizaciju  prava iz navedenih oblasti, a pravo  je ostvarilo ukupno je 23.326  korisnika. Oblici pomoći koji su realizirani u 2017. godini odnose na: Stalna novčana pomoć, Jednokratne novčane pomoći, Smještaj u drugu porodicu (djeca i odrasli), Smještaj u ustanove socijalne zaštite, Usluge vaninstitucionalnog smještaja, Prava civilnih žrtava rata, Dodatak na djecu,  Naknada umjesto plate ženi majci porodilji, Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, Subvencioniranje troškova prijevoza za djecu, učenike i studente, Zdravstveno osiguranje korisnika i pravo na pomoć na ime troškova dženaze-sahrane-pokopa. U procesu reforme sistema socijalne zaštite pokrenuto je niz aktivnosti na izmjeni postojećih i donošenju novih zakonskih propisa kako bi se uskladili sa međunarodnim dokumentima, ratifikovanim konvencijama i poveljama. Novi propisi bi trebali obezbijediti jačanje sistema socijalne zaštite, unaprijediti djelatnost socijalnog rada, potaknuti razvijanje socijalnih usluga, uspostavu, izjednačavanje i dostupnost osnovnih prava, kao i jačanje alternativnih oblika zbrinjavanja. U cilju prevazilaženja  postojećeg stanja u kome se nalaze lica i porodice  u stanju socijalne potrebe,  a da bi se smanjilo siromaštvo i započeo proces izgradnje održivog sistema socijalne zaštite Ministarstvo je predložilo više mjera koje su sastavni dio Informacije.

Ostale odluke

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Razlog za donošenje izmjena jeste činjenica da je u Odluci o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini napravljen previd i nisu obuhvaćeni Rudarsko – geološko – građevinski, Farmaceutski i Prirodno matematički fakultet i zajednički doktorski studij Tehnološkog i Prirodno matematičkog fakulteta. Shodno izmjenama, Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2018/19. godini, na ovim fakultetima plaćat će školarinu u iznosu od 12.000,00 KM.

Vlada je danas prihvatila prijedlog Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za finansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Radi se o projektima koji će biti finansirani iz kreditnih sredstava u iznosu od 20.000.000,00 KM. Obzirom da su provedene sve potrebne procedure i da su sredstva operativa bilo je neophodno da Vlada prihvati prijedlog projekata koji će biti finansirani iz ovih kreditnih sredstava, kako bi se moglo početi sa njihovom realizacijom.

Vlada je danas odobrila 5.000,00 KM Općini Srebrenica kao finansijsku podršku Programu obilježavanja 23. godišnjice genocida.

Vlada je danas dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem radnika i zasnivanje radnog odnosa. Saglasnosti su date za preraspodjelu radnika sa radnog mjesta „Stručni saradnik“ u Uredu za nastavu i studentska pitanja, na radno mjesto „Viši stručni saradnik“ u Uredu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli, za preraspodjelu radnika sa radnog mjesta „Stručni saradnik za radne odnose“ na radno mjesto „Viši stručni saradnik za radne odnose“ u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove na Univerzitetu u Tuzli, za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Stručni saradnik za radne odnose“, te za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto „Domar“.

Vlada je danas dala Daje se prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2018/19. godinu na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa dostavljenom Odlukom Univerziteta u Travniku, na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona planiran je upis studenata na Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Ukupno je planiran upis 316 studenata na Pravnom fakultetu za sva tri ciklusa studija, i to na prvom ciklusu za 250 studenta, na drugom ciklusu za 30 studenta, i na trećem ciklusu za 7 studenta, te 29 studenta stranih državljanina.  Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju planiran je upis za 463 studenata, i to na prvom ciklusu studija za 280 studenta, na drugom ciklusu za 75 studenta, na trećem ciklusu za 78 studenta, a planiran je i upis za 30 studenata stranih državljana na navedenoj organizacionoj jedinici.

Vlada je danas donijela i tri Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa – volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona dodijelila 690,00 KM. Za izgradnju fiskulturne sale JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac, 3.000,00 KM je dodijelila Općina Gradačac, a za za sufinansiranje kulturne manifestacije „Koncert studenata Muzičke Akademije Sarajevo i Masterclasse profesora Akademije MAS“ JU Srednja muzička škola „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, Grad Tuzla je dodijelio 125,00 KM.

Također, donesene su i četiri odluke o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Odobreno je usmjeravanje donacije Općine Banovići u iznosu od 1.124,00 KM JU Mješovita srednja škola Banovići, u svrhu pomoći u nabavci učila – medicinske bebe lutke za obuku za potrebe Medicinske škole u sastavu JU Mješovita srednja škola Banovići. U svrhu realizacije projekta „Nabavka pametne table za opremanje multimedijalnog kabineta“ Osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac, BH Telecom d.d. Sarajevo je doniralo 3.590,00 KM. Za realizaciju projekta „Recycle for the better future“ Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini je JU OŠ „Hasan Kikić“ Gradačac donirla 5.794,80 KM. Također, za izgradnju fiskulturne sale sa dvije učionice u Međiđi Donjoj za JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac, 6.500,00 KM, donirali su zaposlenici ove škole.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva za boračka pitanja o primjeni propisa iz oblasti borački invalidske zaštite i podržava Zaključke Koordinacije kantonalnih boračkih saveza Tuzlanskog kantona, te podsjeća sve organe i institucije na području Tuzlanskog kantona na obavezu poštivanja i primjene odredbi Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst kao i odredbi Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona, prilikom novog zapošljavanja u svim organima i institucijama Tuzlanskog kantona. Sva ministarstva su zadužena da, o ovom zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, upoznaju sve ustanove, institucije, preduzeća i direkcije iz resorne nadležnosti.

Vlada je danas utvrdila osnovicu za obračun plaće za april budžetskim korisnicima u iznosu od 404 KM, kao i visinu naknade za ishranu za spomenuti mjesec u iznosu od 8 KM po izrađenom danu. Također Vlada je utvrdila i visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora uposlenicima zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora u budžetskoj 2018. godini u pojedinačnom iznosu 430,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija kojima se visina naknade za korištenje godišnjeg odmora utvrđuje na osnovu Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji BiH. Naknada će biti isplaćena u skladu sa raspoloživim sredstvima u dvije jednake rate.

Pročitajte...