Vlada TK utvrdila izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti

Vlada je danas, s ciljem usklađivanja sa odredbama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i preciznijeg definisanja Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kada je u pitanju smještaj u ustanove socijalne zaštite, utvrdila prijedlog izmjena i dopuna ovog zakonskog rješenja. Odredbama Federalnnog zakona o hraniteljstvu, čija primjena počinje od 23. marta 2018.godine, utvrđeni su principi hraniteljstva, pojam i vrste hraniteljstva, vrste hranjenika, podobnost za obavljanje hraniteljstva, hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika, obaveze, odgovornosti i prava hranitelja i centra za socijalni rad, prava i obaveze hranjenika, osposobljavanje i edukacija, registar i evidencija i druga pitanja iz oblasti hraniteljstva. Propisano je i da troškove hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika plaća lice

koje je smješteno u hraniteljsku porodicu, usvojitelj ili srodnik koji je prema odredbama Porodičnog zakona Federacije BiH dužan izdržavati to lice, ili drugo pravno ili fizičko lice koje je preuzelo obavezu plaćanja troškova. U suprotnom isplatu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika vrše kantonalna ministarstva.

Pročitajte...