Za regulaciju korita rijeke Spreče obezbijeđeno 5 miliona eura

Regulacija korita rijeke Spreče biće nastavljena naredne godine, sa više sredstava na raspolaganju. Naime, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo obezbijedila je 5 miliona eura preko UNDP.a. Sredstva će postati operativna kada opštine Lukavac, Gračanica i Doboj Istok završe svoj dio posla, a to je rješavanje  imovinsko-pravnih odnosa i obezbjeđivanje potrebnih dozvola.  Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK prezentirali su dosadašnja ulaganja, otvorili pitanja izmjena Zakona o vodama FBiH i razgovarali o načinima naplate dugovanja za vodne naknade.  Plavljenje rijeke Spreče i drugih vodotoka u TK godinama je uzrokovalo milionske štete u priobalnom području gdje su ogromne poljoprivredne površine. Agencija za vodno područje rijeke Save od 2014 g. do danas u TK je uložila 8 miliona maraka. Ove godine je izdvojen milion tri stotine hiljada KM. U okviru projekta “Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u BiH” u 2021. g. za regulaciju dijela korita rijeke Spreče na području Lukavca planirano je ulaganje oko milion i po eura  i oko dva i po miliona eura za područje Gračanice. Preduzeća iz TK duguju oko 10 miliona maraka za vodne naknade. Dogovoreno je da upute zajednički dopis dužnicima kao I Poreznoj upravi.  Kantoni dobijaju 45 % sredstava od vodnih naknada, Agencija za vodno područje rijeke Save 40 %, a Fond za zaštitu okoliša 15 %.  Moguće je da će ovaj omjer biti promijenjen nakon izmjene Zakona o vodama FBiH koji je  upućen u parlamentarnu proceduru. Vlada TK je uputila inicijativu da rijeka Spreča cijelim svojim tokom bude u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save. Dio do jezera Modrac sada je u nadležnosti Kantonalne vlade . Također još jedna od inicijativa je da nadležnost za jezera Hazna i Vidara, koji su u nadležnosti Agencije preuzme Grad Gradačac, u cilju razvoja turizma na ovom području.