Zaliha uglja u TE Tuzla nema, no nastoje se ispuniti obaveze u pogledu isporuke struje, toplinske energije, i tehnološke pare

Zbog prestanka isporuke uglja iz rudnika Kreka i Đurđevik Termoelektrana Tuzla radi sa dva proizvodna bloka. To je Blok tri snage 100 megawata i Blok šest instalisane snage  200 megawata, ali blokovi rade u skladu sa raspoloživim količinama uglja. Ugalj se za rad ovih blokova nabavlja iz RMU Banovići i Rudnika Stanari, faktički se protočno troši u ovim postrojenjima. Maksimalne količine zalihe koje mogu biti deponovane u Termoelektrani Tuzla iznose 360 hiljada tona, trenutno zaliha nema.

Mi bismo trebali imati, po elektroenergetskom bilansu koji je usvojen za Elektroprivredu BiH, oko 260 hiljada tona. Po bilansu je planirano da u četvrtom kvartalu tekuće i prvom kvartalu naredne godine  na depoima u termoelektranama treba imati određene količine koje se koriste za nadom ještanje eventualnih zastoja u isporuci uglja koji nastaje kao posljedica vlažnog perioda, kaže Izet Džananović, direktor Termoelektrane Tuzla

Osim toga, to su periodi kada je povećana potražanja za strujom i kada svi proizvođači moraju raspolagati potrebnim resursima kako bi odgovorili zahtjevima na tržištu. U Termoelektrani Tuzla navode da ovih dana racionalno troše raspoložive količine uglja kako bi udovoljili kupcima, naročito  održali sistem napajanja toplinskom energijom Tuzle i Lukavca.

Sa predstavnicima Centralnog grijanja Tuzla i Komunalnog preduzeća Rad Lukavac dogovorili smo režim rada sistema daljinskog grijanja koji bi trebalo da omogući isporuku toplinske energije u skladu sa dnevnim potrebama. 4,41

Trenutno radi samo jedan kotao, na taj način, navodi Džananović nastoje se stvoriti bilo kakve zalihe, kako bi se , u slučaju niskih temperatura, mogao uključiti i drugi kotao snage  50 megawata, navodi direktor Džananović.

Pravimo plan za naredni period. Pratimo prognozu vremena za narednih desetak dana i na osnovu toga pravimo odluke jer i oni moraju za uključenje dodatnog izvora izvršiti pripreme dan ranije. Tako da smo napravili plan i za taj scenario, u slučaju nižih vanjskih temperatura, pojašnjava Suljo Sarić, pomoćnik direktora za tehničke poslove Centralnog grijanja Tuzla.

Toplinska energija će se proizvoditi, ograničenja postoje, ali TE TZ nastoji ispuniti i obaveze u pogledu proizvodnje tehnološke pare.

-To su prije svega Solana, DITA, Xella, Plant, sa njima smo dogovorili režim isporuke da ni njima nisu uskražene ni količina ni kvalitet tehnološke pare koja je neophodna za odvijanje njihovog proizvodnog procesa, ističe Izet Džananović, direktor Termoelektrane Tuzla.

Stanje je izuzetno teško i složeno, no zahvaljujući dogovorima sa rudnicima Banovići i Stanari, Termoelektrana Tuzla funkcioniše.

Pročitajte...