Ekonomsko-socojalno vijeće TK o GIKIL-u

Povodom stanja u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac, s akcentom na izrečenu mjeru Federalne uprave civilne zaštite, Ekonomsko – socijalno vijeće Tuzlanskog kantona nedavno je održalo tematsku sjednicu. Ovo tripartetno tijelo, kojeg čine predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata sa područja Tuzlanskog kantona donijelo je više zaključaka. Među njima je i onaj da je potrebno održati sastanak na kome će prisustvovati predstavnici federalne i kantonalne vlade, Federalne uprave za inspekcijske poslove, sindikata i Uprave GIKIL-a, a na kojem će se sagledati svi aspekti i mogućnosti prevazilaženja stanja i situacije u kojoj se nalazi GIKIL.
Od GIKIL-a se traži da, po Rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove, napravi hitan Program mjera sa tačno navedenim načinom otklanjanja nedostataka, finansijskim sredstvima i hronologijom izvršenja.
Ekonomsko–socijalno vijeće traži i da se formira tim, sastavljen od stručnih ljudi GIKIL-a, upravljačke strukture GIKIL-a i državnih organa, koji će imati zadatak da vrši monitoring provođenja mjera.
Potrebno je uputiti dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da razmotri inspekcijski nalog i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima prolongira izvršenje Rješenja i odredi razuman rok u skladu sa Programom mjera. Ekonomsko–socijalno vijeće svojim zaključkom traži da pravosudne institucije daju prioritet rješavanju predmeta koji se odnose na KHK odnosno predmeta upravljačkih prava koja su regulisana ugovorom iz 2003. godine. Na kraju Vijeće izražava i svoju zabrinutost za oko 1000 uposlenika GIKIL-a i širu društvenu zajednicu, te u isto vrijeme zahtjeva od državnih organa da osiguraju ostvarivanje prava radnika u skladu sa Zakonom o radu i prava građana na zdravu okolinu.