Vlada TK izdvojila 100.000 KM za manifestacije kulture

Vlada Tuzlanskog kantona odredila je 100 hiljada KM za manifestacije kulture na ovom području, što je za pet puta više od prošle godine, kada se za ove namjene  izdvojilo 20 hiljada KM. Projekti koji se kandiduju moraju afirmisati kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona. Vlada je dala saglasnost i na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije za izbjeglička naselja, odnosno kolektivne centre u ovoj godini.

Ove godine povećana su sredstva za kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona, kako bi se očuvalo historijsko nasljeđe, te ojačalo kulturno stvaralaštvo. Ovim sredstvima, ukupnog iznosa od 100 hiljada KM, sufinansirat će se pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpoziji i drugi kulturni programi.

  • Ukupan iznos sredstava koji će se dijeliti jeste 100 hiljada KM i to na sljedeći način. Tekućitransferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 8 hiljada KM, zatim tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 82 hiljade KM i tekući transferi privatnim poduzetnicima u iznosu od 8 hiljada KM. U samoj odluci, decidno je naveden kriterij i postupak kojim pravna lica mogu aplicirati i kojima će se riješiti sufinansiranje tih projekata, kazala je Slavena Vojinović, ministrica za kulturu, sport i mlade Tk

Za svaki projekat, maksimalno je određeno 4000 km.

  • Nakon prijema i obrade podnijetih zahtjeva donijeće se kalendar manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton a nakon kalendara i odluka o odobravanju finansijskih sredstava kosirnicima sa iznosima i namjenom finansijskih sredstava, dodala je Vojinović.

I ove godine će se sufinansirati troškovi električne energije u izbjegličkim naseljima. Određen je iznos od 25KM sa uračunatim PDV-om, koji će biti plaćen po jednom domaćinstvu u toku cijele godine.  Ovo se odnosi na raseljena lica, čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14 odsto prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine. Pored toga, Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, te je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova. Također, data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli.