Neophodne izmjene Krivičnog zakona FBiH: Jedini nemamo evidenciju o pedofilima

Parlament Federacije BIH naložio je entitetskoj Vladi da predloži izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, kako bi zakonska rješenja bila usklađena sa Konvencijom vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i sekusualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencija). Inače Federacija BiH jedina u regionu nema usklađen Zakon sa Lanzarote konvencijom, a koju je ratifikovala još 2013. godine. Jedini nemamo evidenciju o pedofilima, dok je dobna granica za dobrovoljni pristanak na spolni odnošaj 14 godina, što je smatraju u Udruženju Zemlja djece nedopustivo niska starosna granica. U nastavku pogledajte za koje izmjene Krivičnog zakona se zalaže ovo Udruženje.

Novinarka: Devleta Brkić

Prema Tužilaštvu TK u 2020. godini policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova TK uputili su tri izvještaja o krivičnom djelu spolni odnos sa djetetom, dok je u 2019. godini upućeno pet izvještaja. Prema Krivičnom zakonu djetetom se smatra osoba koja nije navršila 14 godina života. Kada je riječ o seksualnom zlostavljanju djece uglavnom se ono ogleda u počinjenju krivičnog djela spolni odnos sa djetetom, za koje je propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina.

– To je u osnovnom obliku djela. Za svaki teži, oblik predviđena je teža sankcija. Npr.u stavu 2 ukoliko je izvšen nasilan spolni odnos predviđena sankcija je najmanje tri godine, pa sve do stava 5. koji kaže da ukoliko je ovim djelom nastupila smrt ili teška ozljeda ili trudnoća ženskog djeteta predviđena sankcija je najmanje 5 godina ili kazna dugotrajnog zatvora, kazala nam je Amra Kapidžić, portparol Uprave policije MUP-a TK.

Udruženje zemlja djece u BiH još od 2013. godine bori se za izmjene i dopune Krivičnog zakona FBIH, kako bi zakonska rješenja bila usklađena sa Konvencijom vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i sekusualnog zlostavljanja tzv. Lanzarote konvencijom. Inicijativa ovog Udruženja, odnosno zahtjevi međunarodne zajednice, su da se prije svega poveća dobna granica djece na dobrovoljni pristanak na seksualni odnos, te da se rok zastare poveća ili ukine za krivično gonjenje za krivična djela seksualnog nasilja nad djecom.

– Također zahtjevamo da nema amnestije i pomilovanja za pravosnažna osuđena lica za ova krivična djela. Ono što je vrlo važno, a što se često u sudskoj praksi koristi, jeste da se ukine institut olakšavajućih okolnosti koji se nerijetko koristi za počinioce ovakvog krivičnog djela. I upravo zbog tih olakšavajućih okolnosti se izriču i kazne koje su čak i ispod minimuma koji je propisan Zakonom. Također u ovoj inicijativi zahtjevamo i da se uspostavi registar pravosnažno osuđenih lica za krivična djela nasilja nad djecom, kazala nam je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH”.

Inače Federacija BiH jedina u regionu nema usklađen Krivični zakon sa Lanzarote konvencijom. Pomenuta konvencija podrazumijeva apsolutnu zaštitu djece i njihovih prava u smislu zaštite od krivičnih djela seksualnog nasilja, ističu u Udruženju Zemljan djece.

– To znači da podizanjem starosne granice za krivično djelo spolnog odnošaja sa djetetom dajete prostor da se zabrani spolni odnošaj sa djetetom mlađim od 16 godina. Sada imamo situaciju da je granica spuštena na 14 godina i apsolutno svi profesionalci, odnosno struka kažu da u toj dobi dijete nije apsolutno zrelo ni fizički ni psihički da može razumijeti, odnosno svatiti posljedice ovakve jedne radnje, istakla je Bajramović.

Podsjetimo, Parlament Federacije BIH nedavno je entitetskoj Vladi naložio da predloži pomenute izmjene i dopune Krivičnog zakona. Iz Udruženja zemlja djece poručili su da će pratiti implementaciju ovog zaključka, te će u slučaju da se pravovremeno ne implementira poduzeti sva demokratska sredstva kako bi primorali Vladu Federacije da to učini.

(RTVTK)